Главна страница
  Организация
  Проект USAID
  Нормативни актове
  Семинари
  Новини
  Обяви за работа
  Връзки с други уеб-сайтове
› Регистрация на нов член
  Контакти

  Обратна връзка


Регистрация на нов член на Националния съюз на юрисконсултитеУказания за попълване на Молба - регистрационна карта

Уважаеми колеги, предлагаме на вашето внимание една опростена форма на молба за приемане на член в Националния съюз на юрисконсултите, която е съчетана с регистрационна форма.

Моля попълнете формуляра, подпишете го саморъчно и го донесете лично или го изпратете по пощата на адреса по седалището на съюза:

София 1000
ул. "Пиротска" №7
Национален съюз на юрисконсултите

Управителният съвет на НСЮ ще извърши регистрацията и ще препрати втория отрязък в дружеството, в което юрисконсултът ще членува.

Приемането се извършва с регистрация и заплащане на членски внос, който съгласно устава е определен в размер на 10 лв. годишно, а за пенсионери - 1 лв. годишно. Членския внос можете да внесете лично на горепосочения адрес или в дружеството, в което ще членувате. Той може да бъде внесен и по банков път:

банкова сметка на НСЮ:
IBAN: BG72 UNCR 7630 1014 3162 07
BIC: UNCRBGSF
"Булбанк" - АД, София
пл. "Св. Неделя" №7

Всеки регистриран член на Съюза ще получи членска карта, удостоверяваща членството му и заплатения членски внос.


Молба - регистрационен талон за регистрация на член на НСЮ

© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2014 г. Всички права запазени.